🚨 Zawsze darmowa dostawa 🚨

Regulamin wakacyjnego konkursu

OOMM - regulamin konkursu


Regulamin konkursu #outoffmymind

 1. Organizatorem Konkursu (“Konkurs”) jest Sebastian Wielgus, adres Kieślowskiego 3D/23, 02-962 Warszawa, NIP 9512463311 zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Czas trwania Konkursu: od dn. 19.07.2021 od godziny 16:00 do dnia 23.07.2021 do godziny 16:00
 3. Miejscem Konkursu jest fanpage Organizatora dostępny na portalu społecznościowym Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/outoffmymind zwany dalej “Fanpage Organizatora” 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont na portalu społecznościowym Facebook i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, relacje między Uczestnikiem Konkursu, a serwisem społecznościowym Facebook określa regulamin serwisu dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms
 3. Do udziału w Konkursie niezbędne jest, w okresie trwania Konkursu, spełnienie łącznie następujących warunków: 
 4. a) posiadanie zarejestrowanego aktywnego konta na portalu 

społecznościowym Facebook, 

 1. b) zamieszczeniu w komentarzu propozycji nazwy dla trzech koszulek z nowej kolekcji Out Off My Mind wraz z informacją tj. “Akceptuję regulamin Konkursu”
 2. c) bycie osobą pełnoletnią 
 3. Nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, ale Organizatorowi będzie miło, jeśli Uczestnik publicznie udostępni post konkursowy swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz polubi Fanpage Organizatora.
 4. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza akceptację Regulaminu i wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres mailowy informacji o ewentualnej wygranej oraz przesyłanie materiałów marketingowych (w tym newsletterów) po zakończeniu konkursu.
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać jednorazowego zgłoszenia konkursowego.

10.Organizator wybierze 3 osoby (“Zwycięzców Konkursu”), które poprawnie wezmą udział w konkursie. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na Fanpage Organizatora w ciągu pięciu dni od zakończenia Konkursu, a także zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie społecznościom Facebook lub drogą mailową. 

11.Nagrodami w Konkursie są 3 koszulki z nowej kolekcji Out Off My Mind wybrane przez uczestników - po jednej dla każdego. Łączna wartość nagród nie przekracza kwoty 400 zł. 

12.Organizator oczekuje na wskazanie przez Zwycięzców Konkursu danych adresowych do wysyłki nagrody w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu. Kontakt z Organizatorem powinien nastąpić poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Wysyłka nagrody do Zwycięzców Konkursu następuje na koszt Organizatora. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem po podaniu danych adresowych niezwłocznie, nie później niż do dnia 03.08.2021 roku. 

13.Adres wysyłki nagrody musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie skontaktuje się z Organizatorem i nie poda swoich danych do wysyłki nagrody, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który wyłoni wówczas niezwłocznie nowego Zwycięzcę. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

14.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 

15.W przypadku konkursów organizowanych w mediach społecznościowych, które nie dotyczą nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, wygrana - niezależnie od wartości nagród - będzie stanowić dla zwycięzców konkursów przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) i podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Organizator konkursu ponosi koszt obowiązkowego poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT) oraz przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród. 

16.Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na Fanpage Organizatora w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. 

17.Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 

18.Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 („Rozporządzenie „RODO”) oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko i/lub nick Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym Facebook oraz adres mailowy, a w przypadku Zwycięzców Konkursu także adres do wysyłki nagrody. 

19.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów Konkursu, a następnie w celu przesyłania informacji marketingowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody uczestnika, co nie dotyczy danych przekazywanych w celu wysyłki nagrody do Zwycięzcy Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

20.Organizator oraz podmiot reprezentujący Organizatora (agencja marketingowa) może przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następujących okresach: 

 1. Realizacja Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest przeprowadzenie Konkursu organizowanego przez NaOstrzu.pl. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych. 
 1. b) Marketing bezpośredni produktów. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu

marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. 

 1. W celu wykonywania swoich praw związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Organizatorem pisemnie pod adresem:kontakt@outoffmymind.co

22.Uczestnik Konkursu zgłaszając zadanie konkursowe do Konkursu oświadcza i zapewnia, że zadanie konkursowe wykonał samodzielnie, nie narusza ono praw osób trzecich oraz że Uczestnikowi Konkursu zgłaszającemu rozwiązanie zadania konkursowego przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie do zgłaszanego rozwiązania. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich związanych ze zgłoszeniem przez Uczestnika Konkursu do Konkursu rozwiązania zadania konkursowego w odniesieniu, do którego oświadczenie zawarte w niniejszym ustępie jest nieprawdziwe w całości lub w części. Organizator nabywa prawa autorskie do zwycięskiego rozwiązania zadania konkursowego bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, wprowadzenie do obrotu, w tym eksploatację w Internecie, na stronach www, wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia, jako części innych utworów, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, wydawnictwach Organizatora, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami poszczególnych części zadania konkursowego. Organizatorowi przysługuje również prawo do dokonywania nieistotnych oraz nietwórczych zmian w zwycięskim rozwiązaniu zadania konkursowego. 

23.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, jeżeli działania Uczestnika Konkursu są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem Konkursu oraz regulaminem serwisu społecznościowego Facebook. 

24.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani powiązany z serwisem społecznościowym Facebook, ani powiązany z podmiotami będącymi

właścicielami serwisu Facebook. Odpowiedzialność serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona. 

25.Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Uczestnik Konkursu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do odpowiednich organów. 

26.Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach 

informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 

27.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 1. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie jedynie z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad Konkursu, zmiana terminu trwania Konkursu, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na Fanpage`u Organizatora z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika Konkursu do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie

29.Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage`u Organizatora https://www.facebook.com/outoffmymind/ w poście konkursowym.Gwarancja jakości

Szyjemy z najwyższej jakości materiałów, dostępnych na polskim rynku

Dostawa następnego dnia

dotyczy zamówień złożonych do godziny 12:00 w dni robocze

Zakupy bez ryzyka

Masz 14 dniowe prawo na zwrot zakupionych produktów